You tube travel: DOREEN URBAŃSKA 

Koronawirus a ciąża

Stan na 5.05.2021r.

Źródło: jamanetwork.com

Tłum. Doreen Urbańska

Opracowanie: Doreen Urbańska

Kobiety które w trakcie ciąży zakaziły się koronawirusem SARS-CoV-2, są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby, powikłania i zgon niż kobiety w ciąży, które uniknęły infekcji.

Międzynarodowy zespół kierowany przez naukowców z Oksfordu oraz University of Washington School of Medicine prześledził przypadki ponad 2 tys. kobiet, które przeszły COVID-19 w trakcie ciąży. Wnioski z badania, które publikuje „JAMA Pediatrics”, są alarmujące.

Okazuje się, że w przypadku kobiet, które w trakcie ciąży przechodziły COVID-19, ryzyko zgonu jest ok. 20 razy większe niż w przypadku kobiet w ciąży, które uniknęły zakażenia nowym koronawirusem – piszą autorzy pracy.

Zarówno autorzy pracy, jak i praktycznie wszyscy komentujący ją eksperci na świecie zgadzają się, że jest to kolejny, bardzo ważny argument za włączeniem kobiet w ciąży do programów masowych szczepień przeciw COVID-19.

 

Poniżej przytaczam przetłumaczony artykuł (wyciąg).

Międzynarodowe badanie kohortowe INTERCOVID  

(JAMA Pediatr. Opublikowano w Internecie 22 kwietnia 2021 r. )

 

„Zachorowalność i śmiertelność matek i noworodków wśród kobiet w ciąży z zakażeniem COVID-19 i bez niego”

Kluczowe punkty
1. Pytanie:

W jakim stopniu COVID-19 w ciąży zmienia ryzyko niekorzystnych wyników u matki i noworodka w porównaniu z ciężarnymi kobietami bez COVID-19?

Wyniki w tym międzynarodowym badaniu kohortowym* obejmującym 2130 ciężarnych kobiet w 18 krajach kobiety z rozpoznaniem COVID-19 były narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia złożonego wskaźnika zachorowalności i śmiertelności matek.

Noworodki kobiet z rozpoznaniem COVID-19 miały istotnie wyższy wskaźnik chorobowości i śmiertelności okołoporodowej ciężkiej w porównaniu z noworodkami kobiet bez rozpoznania COVID-19.

Znaczenie:

Niniejsze badanie wskazuje na spójny związek między kobietami w ciąży z rozpoznaniem COVID-19 a wyższymi wskaźnikami niekorzystnych skutków, w tym śmiertelności matek, stanu przedrzucawkowego i przedwczesnego porodu w porównaniu z ciężarnymi bez rozpoznania COVID-19.

Znaczenie:

Bardzo potrzebne są szczegółowe informacje na temat związku COVID-19 z wynikami u ciężarnych w porównaniu z niezakażonymi ciężarnymi.

Cel:

Ocena ryzyka związanego z COVID-19 w ciąży w odniesieniu do wyników matek i noworodków w porównaniu z niezakażonymi, współistniejącymi ciężarnymi.

Projekt, otoczenie i uczestnicy:

W tym badaniu kohortowym, które odbyło się od marca do października 2020 r. i obejmowało 43 instytucje w 18 krajach, 2 niezrównane, kolejne, niezakażone kobiety zostały jednocześnie włączone natychmiast po zidentyfikowaniu każdej zarażonej kobiety, na dowolnym etapie ciąża lub poród i na tym samym poziomie opieki, aby zminimalizować błędy. Kobiety i noworodki obserwowano do wypisu ze szpitala.

Narażenie na COVID-19 w ciąży określone na podstawie laboratoryjnego potwierdzenia COVID-19 i / lub radiologicznych wyników badań płucnych lub 2 lub więcej predefiniowanych objawów COVID-19.

Główne wyniki i miary Pierwszorzędowymi miarami punktów końcowych były wskaźniki zachorowalności i śmiertelności (matek i ciężkiego noworodka / okołoporodowego); poszczególne składowe tych wskaźników były wynikami drugorzędnymi. Modele tych wyników zostały dostosowane do kraju, miesiąca rozpoczęcia badania, wieku matki i historii zachorowań.

Wyniki:

Do badania włączono łącznie 706 kobiet w ciąży z rozpoznaniem COVID-19 i 1424 ciężarnych bez rozpoznania COVID-19, wszystkie z zasadniczo podobnymi cechami demograficznymi (średni wiek [SD], 30,2 [6,1] lat). Nadwaga we wczesnym okresie ciąży wystąpiła u 323 kobiet (48,6%) z rozpoznaniem COVID-19 i 554 kobiet (40,2%) bez.

Jedenaście kobiet (1,6%) z rozpoznaniem COVID-19 zmarło (wskaźnik śmiertelności matek, 159/10000 urodzeń). Spośród nich 4 miało ciężki stan przedrzucawkowy (1 nałożony na przewlekłe nadciśnienie i 1 związany z kardiomiopatią); 3 z tych 4 kobiet miało niewydolność oddechową, która wymagała wentylacji mechanicznej, a czwarta kobieta zmarła z powodu zatorowości płucnej.

Pięć kobiet miało pogarszającą się niewydolność oddechową w okresie przedporodowym, z których 2 wykonano cesarskie cięcie i pomimo intensywnego wspomagania oddychania zmarły później.

U pozostałych 2 kobiet wystąpiła gorączka, kaszel i duszność w ciągu 7 dni od porodu bez powikłań i wkrótce potem zmarły, pomimo opieki na OIT. W grupie kobiet bez rozpoznania COVID-19 odnotowano 1 zgon z powodu istniejącego wcześniej nowotworu złośliwego wątroby i marskości wątroby.

Zatem kobiety z rozpoznaniem COVID-19 były 22 razy bardziej narażone na śmierć (RR, 22,3; 95% CI, 2,88-172), chociaż CI były szerokie ze względu na małe liczby

Zarówno autorzy pracy, jak i praktycznie wszyscy komentujący ją eksperci na świecie zgadzają się, że jest to kolejny, bardzo ważny argument za włączeniem kobiet w ciąży do programów masowych szczepień przeciw COVID-19.

 

=====================================

*Kohorta to termin stosowany w statystyce i naukach stosujących ją (np. demografia, medycyna), oznaczający zbiór obiektów, najczęściej ludzi, wyodrębniony z populacji z uwagi na zachodzące jednocześnie dla całego zbioru wydarzenie lub proces w celu przeprowadzenia analizy. Kohorta powinna być wyodrębniona na podstawie istotnych statystycznie cech i jednorodna pod ich względem. Badania z użyciem kohorty zwane są badaniami kohortowymi.

Najczęściej stosowaną kohortą jest kohorta demograficzna, grupująca np. osoby urodzone w danym roku, rozpoczynające w określonym roku edukację szkolną lub studia itp.

 

 

Opracowała:

Doreen Urbańska

© E- aforyzmy.pl – wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *